U

Truca quan vulguis

607 46 26 00

Envia un email

hola@bramant.cat

D'on surt Bramant?

Política de Privacitat

En compliment de l’Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals, pel qual es deroga la directiva 95 / 46 / CE (d’ara endavant, RGPD), de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (en endavant, LSSI-CE) i de la Llei Orgànica 3/2018 , de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDGDD), el teu Empresa o nom garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens proporcionin els nostres clients, d’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Les dades facilitades seran tractades en els termes establerts en el RGPD, en aquest sentit El teu nom o el nom de la teva empresa ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen, i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat per tercers, exposats a continuació. No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

 

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Denominació: Eduard Martínez Martínez
CIF: 40463242D
Direcció: c/Creu, 9, 17490 Llançà (Girona)
Telèfon: 607462600
Correu electrònic: hola@bramant.cat

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Totes les dades facilitades pels nostres clients i / o visitants al web d’Eduard Martínez Martínez o al seu personal, seran incloses en registre d’activitats de tractament de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat d’Eduard Martínez Martínez, imprescindibles per a prestar els serveis sol·licitats pels usuaris, o per resoldre els dubtes o qüestions plantejades pels nostres visitants. La nostra política és no elaborar perfils sobre els usuaris dels nostres serveis.

 

LEGITIMITAT DEL TRACTAMENT

Relació contractual: És la que s’aplica quan compra un dels nostres productes o contracta algun dels nostres serveis.
Interès legítim: Per atendre les consultes i reclamacions que ens plantegi i per gestionar el cobrament de les quantitats degudes.
El seu consentiment: Si és usuari de la nostra web, mitjançant la marcació de la casella que figura en el formulari de contacte, ens autoritza a que li remetem les comunicacions necessàries per donar resposta a la consulta o sol·licitud d’informació plantejada.

 

DESTINATARIS

No cedim les seves dades personals a ningú, a excepció d’aquelles entitats públiques o privades a les quals estiguem obligats a facilitar les seves dades personals amb motiu de l’acompliment d’alguna llei. Per posar un exemple, la Llei Tributària obliga a facilitar a l’Agència Tributària determinada informació sobre operacions econòmiques que superin una determinada quantitat.

En el cas que, a l’marge dels supòsits comentats, necessitem donar a conèixer la seva informació personal a altres entitats, li demanarem prèviament el seu permís a través d’opcions clares que li permetran decidir a això.

 

COMUNICACIÓ

No farem transferències internacionals de les seves dades personals per a cap de les finalitats indicades.

CONSERVACIÓ

Només conservarem les seves dades personals durant el temps que sigui necessari per assolir els fins per als quals van ser recollides. A l’hora de determinar l’oportú període de conservació, examinem els riscos que comporta el tractament, així com les nostres obligacions contractuals, legals i normatives, les polítiques internes de conservació de dades i els nostres interessos de negoci legítims descrits en el present Avís de Privadesa i política de galetes.

En aquest sentit, Eduard Martínez Martínez conservarà les dades personals un cop acabada la seva relació amb Un., Degudament bloquejades, durant el termini de prescripció de les accions que puguin derivar de la relació mantinguda amb l’interessat.

Un cop bloquejats, les seves dades seran inaccessibles per a Eduard Martínez Martínez, i no seran tractats excepte per a la seva posada a disposició a les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes dels tractaments, així com per a l’exercici i defensa de reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

SEGURETAT

Fem servir tots els esforços raonables per mantenir la confidencialitat de la informació personal que es tracti en els nostres sistemes. Mantenim estrictes nivells de seguretat per protegir les dades de caràcter personal que processem enfront de pèrdues fortuïtes i a accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa i els riscos a què estan exposats les dades. Tanmateix, no podem responsabilitzar-nos de l’ús que Un. Faci de les dades (inclòs usuari i contrasenya) que utilitzi al nostre web. El nostre personal segueix estrictes normes de privacitat i en el cas que contractem a tercers per a prestar serveis de suport, els exigim que acatin les mateixes normes i ens permetin auditarles per verificar el seu compliment.

 

ELS SEUS DRETS

L’informem que podrà exercir els següents drets:

Dret d’accés a les seves dades personals, per saber quines estan sent objecte de tractament i les operacions de tractament portades a terme amb ells.
Dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacte.
Dret de supressió de les seves dades personals, quan això sigui possible (per exemple, per imperatiu legal).
Dret de limitació de l’tractament de les seves dades personals quan l’exactitud, la legalitat o la necessitat de l’tractament de les dades resulti dubtosa, en aquest cas, podrem conservar-los per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
Dret d’oposició a el tractament de les seves dades personals, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament de les indicades sigui el nostre interès legítim. Eduard Martínez Martínez deixarà de tractar les teves dades llevat que tingui un interès legítim o sigui necessari per a la defensa de reclamacions.
Dret a la portabilitat de les dades, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament sigui l’existència d’una relació contractual o el seu consentiment.
Dret a revocar el consentiment atorgat a Eduard Martínez Martínez.

Per exercitar els seus drets, pot fer-ho de manera gratuïta i en qualsevol moment contactant amb nosaltres a l’adreça c / Creu, 9, 17490, Llançà, adjuntant còpia del seu DNI.

 

TUTELA DE DRETS

En el cas que entengui que els seus drets han estat desatesos per la nostra entitat, pot formular una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d’algun dels mitjans següents:

Seu electrònica: https://www.aepd.es

Correu postal: Agència Espanyola de Protecció de Dades, C / Jorge Juan, 6, 28001, Madrid
Telèfon: 901.100.099 i 912.663.517

Fer una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades no comporta cap cost i no és necessària l’assistència d’advocat ni procurador.

 

ACTUALITZACIONS

Eduard Martínez Martínezse reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials que puguin afectar el compliment de la mateixa.

Condiciones de las herramientas de Facebook

Condiciones de las herramientas para empresas de Facebook

Al hacer clic en “Aceptar” o usar cualquier Herramienta para empresas de Facebook, estás de acuerdo con lo siguiente:

Compartir Datos de herramientas para empresas con Facebook
Puedes utilizar las Herramientas para empresas de Facebook a fin de enviarnos uno de los dos siguientes tipos de información personal (“Datos de herramientas para empresas”), o ambos tipos, con los objetivos descritos en la sección 2:
“Información de contacto”: se trata de información que identifica a las personas, como nombres, direcciones de correo electrónico y números de teléfono, que usamos únicamente con el propósito de buscar coincidencias. La información de este tipo que nos envíes a través de un píxel de JavaScript para Facebook con el fin de buscar coincidencias se cifrará antes de su transmisión. En caso de que uses un píxel de imágenes de Facebook u otras Herramientas para empresas de Facebook, tú o tu proveedor de servicios deberéis cifrar la Información de contacto de la forma que especifiquemos antes de la transmisión.
“Datos de eventos”: información adicional que compartes sobre las personas y las acciones que estas realizan en tus sitios web, aplicaciones o tiendas, como visitar tus sitios web, instalar tus aplicaciones y comprar tus productos. Aunque los Datos de eventos incluyen información recopilada y transferida cuando las personas acceden a un sitio web o una aplicación mediante el inicio de sesión con Facebook o los plugins sociales (por ejemplo, el botón “Me gusta”), no incluyen información creada cuando una persona interactúa con nuestra plataforma a través del inicio de sesión con Facebook, mediante los plugins sociales o de cualquier otro modo (por ejemplo, al iniciar sesión, indicar que le gusta un artículo o una canción, o compartirlos). La información creada cuando una persona interactúa con nuestra plataforma a través del inicio de sesión con Facebook, mediante los plugins sociales o de cualquier otro modo está sujeta a las Condiciones de la plataforma.
Nota: A efectos de las presentes Condiciones de las herramientas para empresas, las referencias a “Datos de clientes” incluidas en las condiciones o los acuerdos existentes ahora significarán “Datos de herramientas para empresas”.
De conformidad con la sección 1.d, no compartiremos los Datos de herramientas para empresas que nos proporciones con terceros (incluidos anunciantes), a menos que nos indiques que estamos autorizados a hacerlo o que la ley nos lo exija.
Implementaremos procesos y procedimientos para proteger la confidencialidad y la seguridad de los Datos de herramientas para empresas, entre otros métodos, mediante la aplicación de medidas de seguridad organizativas, técnicas y físicas adecuadas que se hayan diseñado para (a) proteger la seguridad e integridad de los Datos de herramientas para empresas mientras se encuentren en nuestros sistemas y (b) evitar el acceso a los Datos de herramientas para empresas, así como su uso, modificación o divulgación, en nuestros sistemas de forma accidental o sin autorización. Estos procesos y procedimientos incluyen los que figuran en las Condiciones de seguridad de los datos de Facebook (que se actualizan periódicamente, por ejemplo, para reflejar desarrollos tecnológicos), que se incorporan de forma expresa a las presentes Condiciones de las herramientas para empresas.
Si una persona lo solicita, aceptas que Facebook pueda proporcionarle acceso a sus Datos de eventos o facilitarle una copia de estos.
Declaras y garantizas que tú (y cualquier proveedor de datos que uses) disponéis de todos los derechos y los permisos necesarios, así como de los fundamentos legales (de conformidad con todas las leyes, regulaciones y normas del sector aplicables), para divulgar y usar los Datos de herramientas para empresas.
Nos informarás por escrito y de forma inmediata de cualquier reclamación o disputa real o potencial relacionada con el uso de los Datos de herramientas para empresas en virtud de las presentes condiciones. Asimismo, colaborarás con nosotros para dar respuesta a dichas reclamaciones o disputas.
Si usas o compartes los Datos de herramientas para empresas en nombre de un tercero o junto con este, también declaras y garantizas que, como representante de dicho tercero, tienes autorización para usar, compartir y tratar esos datos en su nombre, así como para vincular a dicho tercero a las presentes Condiciones de las herramientas para empresas. Solo usarás o compartirás Datos de herramientas para empresas, o cualquier audiencia o informe que se genere mediante el uso de dichos datos, en nombre de dicho tercero o junto con este.
Asimismo, no compartirás con nosotros Datos de herramientas para empresas que sepas (o, de forma razonable, deberías saber) que pertenecen a menores de 14 años (o que puedan serlo) o que tengan relación con ellos. También te comprometes a no compartir información que incluya datos médicos, financieros u otro tipo de información confidencial (incluida la que la legislación, los reglamentos y las normas del sector aplicables establezcan como confidencial).

Uso de los Datos de herramientas para empresas
En función de las Herramientas para empresas de Facebook que decidas usar, utilizaremos los Datos de herramientas para empresas con los siguientes fines:
Información de contacto para la búsqueda de coincidencias
Nos indicas que tratemos la Información de contacto únicamente para establecer correspondencias con los identificadores de usuario (“Identificadores de usuario coincidentes”), así como para vincular estos identificadores con los Datos de eventos correspondientes. Eliminaremos la Información de contacto tras finalizar el proceso de búsqueda de coincidencias.
Datos de eventos para servicios de medición y análisis
Puedes indicarnos que tratemos los Datos de eventos para (a) elaborar informes en tu nombre sobre la repercusión de tus campañas publicitarias y otro tipo de contenido en internet (“Informes de campaña”) y (b) generar análisis y estadísticas sobre las personas y el uso que hacen de tus aplicaciones, sitios web, productos y servicios (“Análisis”).
Te concedemos una licencia no exclusiva e intransferible para utilizar los Informes de campaña y los Análisis solo con fines empresariales internos y únicamente de forma anónima y global para objetivos relacionados con la medición. No divulgarás los Informes de campaña ni los Análisis (ni ninguna parte de ellos) a terceros, salvo que cuentes con nuestro consentimiento por escrito. No divulgaremos los Informes de campaña ni los Análisis (ni ninguna parte de ellos) a terceros sin tu permiso, salvo que (i) se hayan integrado con Informes de campaña y Análisis de varios terceros y (ii) se haya eliminado tu información de identificación de dichos documentos integrados.
Datos de eventos para segmentar tus anuncios
Puedes proporcionar Datos de eventos para dirigir campañas publicitarias a las personas que interactúen con tu empresa. Puedes solicitarnos que creemos audiencias personalizadas, que son grupos de usuarios de Facebook basados en Datos de eventos, para dirigir campañas publicitarias (incluidas audiencias personalizadas del sitio web, audiencias personalizadas de aplicaciones para móviles y audiencias personalizadas fuera de internet). Facebook tratará los Datos de eventos a fin de crear dichas audiencias para ti. No puedes vender ni transferir estas audiencias, ni autorizar a terceros para que las vendan o transfieran. Facebook no proporcionará dichas audiencias a otros anunciantes, a menos que tú o tus proveedores de servicios compartáis audiencias con otros anunciantes mediante herramientas que ofrezcamos para tal fin, conforme a las restricciones y los requisitos de tales herramientas y nuestras condiciones.
Estas condiciones se aplican al uso de audiencias personalizadas del sitio web, audiencias personalizadas de la aplicación para móviles y audiencias personalizadas fuera de internet que se hayan creado mediante las Herramientas para empresas de Facebook. Las audiencias personalizadas a partir de una lista de clientes que se proporcionen mediante nuestra función independiente de audiencias personalizadas están sujetas a las Condiciones de las audiencias personalizadas a partir de una lista de clientes.
Datos de eventos para enviar mensajes comerciales y sobre transacciones
Podemos usar los Identificadores de usuario coincidentes y los Datos de eventos asociados con el fin de ayudarte a ponerte en contacto con las personas mediante mensajes comerciales y sobre transacciones en Messenger y otros productos de las empresas de Facebook.
Datos de eventos para mejorar la entrega de anuncios, personalizar funciones y contenido, y mejorar y proteger los productos de Facebook
Puedes proporcionar Datos de eventos para mejorar la segmentación de anuncios y la optimización de entrega de campañas publicitarias. Podemos establecer una correlación entre esos Datos de eventos y las personas que usan los productos de las empresas de Facebook para respaldar los objetivos de tu campaña publicitaria, mejorar la eficacia de los modelos de entrega de anuncios y determinar la relevancia de los anuncios para las personas. Es posible que utilicemos los Datos de eventos para personalizar las funciones y el contenido (incluidos los anuncios y las recomendaciones) que mostramos a las personas dentro y fuera de los productos de las empresas de Facebook. En lo que respecta a la segmentación de anuncios y la optimización de la entrega, (i) utilizaremos los Datos de eventos para la optimización de la entrega solo tras incorporarlos a datos obtenidos de otros anunciantes o a información que se haya recopilado de los productos de Facebook, y (ii) no permitiremos a otros anunciantes ni a terceros mostrar publicidad basándose únicamente en los Datos de eventos.
Asimismo, a fin de mejorar la experiencia para las personas que usan productos de las empresas de Facebook, es posible que usemos los Datos de eventos para fomentar la seguridad y protección dentro y fuera de los productos de las empresas de Facebook, con fines de investigación y desarrollo, y para mantener la integridad de dichos productos y mejorarlos.

Disposiciones especiales en relación con el uso de determinadas Herramientas para empresas
Esta sección se aplica al uso de Herramientas para empresas con el fin de permitir que Facebook almacene cookies u otra información en un dispositivo del usuario final, y acceda a ellas.
No se permite que tú o los socios que actúen en tu nombre implementéis píxeles asociados a tu Business Manager o cuenta publicitaria en sitios web que no sean de tu propiedad sin nuestro consentimiento por escrito.
Declaras y garantizas que has proporcionado a los usuarios un aviso claro y suficientemente visible respecto a la recopilación, la divulgación y el uso de los Datos de herramientas para empresas, y que dicho aviso incluye, como mínimo, lo siguiente:
En el caso de los sitios web, un enlace claro y visible en cada página web donde se utilicen nuestros píxeles que dirija a una sección en la que se explique claramente (a) que podrá haber terceros, incluido Facebook, que usen cookies, balizas web y tecnologías de almacenamiento similares para recopilar o recibir información de tus sitios web y de otros lugares de internet, y usar esa información para proporcionar servicios de medición y segmentar anuncios; (b) cómo podrán desactivar los usuarios la recopilación y el uso de información para la segmentación de anuncios; y (c) adónde podrán dirigirse los usuarios para acceder a un mecanismo que les permita tomar esta decisión (por ejemplo, por medio de enlaces a http://www.aboutads.info/choices y http://www.youronlinechoices.eu/).
En cuanto a las aplicaciones, un enlace claro y visible al que sea fácil acceder desde la configuración de la aplicación o la política de privacidad, y desde todas las tiendas y los sitios web donde se distribuya tu aplicación. El enlace deberá dirigir a una sección en la que se explique claramente (a) que podrá haber terceros, incluido Facebook, que recopilen o reciban información de tu aplicación y de otras aplicaciones, y que usen esa información para proporcionar servicios de medición y anuncios segmentados, y (b) cómo y dónde podrán desactivar los usuarios la recopilación y el uso de información para la segmentación de anuncios.
En jurisdicciones en las que se requiera el consentimiento informado para el almacenamiento y acceso a cookies u otra información presente en el dispositivo del usuario final (como la de la Unión Europea, entre otras), debes asegurarte, de forma verificable, de que el usuario final proporcione todos los consentimientos necesarios antes de que utilices las Herramientas para empresas de Facebook a fin de permitir el almacenamiento de cookies u otra información presente en el dispositivo de dicho usuario, así como el acceso a ellas. Para obtener recomendaciones sobre cómo implementar mecanismos de consentimiento, consulta la Guía sobre el consentimiento de cookies para sitios y aplicaciones de Facebook.

Modificación, rescisión y retención
Podemos modificar, suspender o cancelar el acceso a las Herramientas para empresas de Facebook en cualquier momento, así como interrumpir su disponibilidad. Tú también puedes dejar de utilizar las Herramientas para empresas de Facebook en cualquier momento.
Con arreglo a las presentes condiciones, podemos conservar los Datos de eventos durante un período máximo de dos años. Conservaremos cualquier audiencia que hayas creado usando estos datos hasta que los elimines por medio de las herramientas de tu cuenta. Las presentes Condiciones de las herramientas para empresas no sustituyen a otras condiciones aplicables a la adquisición por tu parte de nuestro inventario de publicidad (incluidas, entre otras, las Condiciones de los anuncios de autoservicio y las Políticas de publicidad de Facebook), por lo que tales condiciones se seguirán aplicando a tus campañas publicitarias. Las Condiciones de las audiencias personalizadas de Facebook no se aplicarán a las audiencias creadas mediante el tratamiento de Datos de herramientas para empresas conforme a las presentes condiciones.
Nos reservamos el derecho de supervisar o comprobar tu cumplimiento de las Condiciones de las herramientas para empresas de Facebook.
Estas condiciones complementan y enmiendan las Condiciones comerciales del servicio de Facebook. Facebook puede actualizar ocasionalmente las presentes Condiciones de las herramientas para empresas. Si sigues accediendo a las Herramientas para empresas tras cualquier actualización, o las sigues usando, estarás aceptando los cambios que conlleve dicha actualización. Las Partes reconocen y aceptan que las Condiciones específicas de cada estado de EE. UU. se puedan aplicar a la prestación y el uso de las Herramientas para empresas de Facebook y se incorporen a las presentes condiciones mediante esta referencia.
Nada de lo dispuesto en las presentes condiciones impedirá que proporcionemos información a nuestros usuarios en lo referente a las Herramientas para empresas de Facebook si nos lo aconsejan, si lo consideramos necesario o si así lo exige la legislación aplicable.
En caso de conflicto evidente entre estas Condiciones de las herramientas para empresas de Facebook y las Condiciones comerciales, prevalecerán las primeras únicamente en lo referente al uso que hagas de las Herramientas para empresas de Facebook y solo en el ámbito del conflicto.

Otras condiciones para el tratamiento de Información personal
En la medida en que los Datos de herramientas para empresas contengan Información personal que trates conforme al Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679) (el “RGPD”), se aplican las siguientes condiciones:
Las Partes reconocen y aceptan que tú eres el Controlador con respecto al Tratamiento de Información personal en los Datos de herramientas para empresas con el fin de proporcionar los servicios de coincidencias, medición y análisis descritos anteriormente en las secciones 2.a.i y 2.a.ii (por ejemplo, para proporcionarte Análisis e Informes de campaña), y que solicitas a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublín 2 Irlanda (“Facebook Ireland”) el Tratamiento de dicha Información personal con ese fin y en tu nombre, como Procesador de conformidad con estas Condiciones de las herramientas para empresas de Facebook y las Condiciones del tratamiento de datos de Facebook. Las Condiciones del tratamiento de datos se incorporan de forma expresa y mediante esta referencia a las presentes Condiciones de las herramientas para empresas, y se aplican entre tú y Facebook Ireland junto con las presentes Condiciones de las herramientas para empresas.
En cuanto a la Información personal en Datos de eventos relacionada con las acciones de las personas en tus sitios web y aplicaciones que integren las Herramientas para empresas de Facebook para cuyo Tratamiento tú y Facebook Ireland determinéis de forma conjunta los medios y fines, tú y Facebook Ireland reconocéis y aceptáis ser Cocontroladores de conformidad con el artículo 26 del RGPD. La corresponsabilidad abarca la recopilación de dicha Información personal mediante las Herramientas para empresas de Facebook y su posterior transmisión a Facebook Ireland, con el fin de usarla para los fines establecidos anteriormente en las secciones 2.a.iii a 2.a.v.1 (“Tratamiento conjunto”). Para obtener más información, haz clic aquí. El Tratamiento conjunto está sujeto al Apéndice para controladores, que se incorpora de forma expresa aquí mediante esta referencia a las presentes Condiciones de las herramientas para empresas, y se aplica entre tú y Facebook Ireland junto con las presentes Condiciones de las herramientas para empresas. Facebook Ireland sigue siendo Controlador independiente de conformidad con el artículo 4(7) del RGPD respecto del Tratamiento de dichos datos que se lleve a cabo después de que se transmitan a Facebook Ireland.
Tú y Facebook Ireland seguís siendo, según corresponda en cada caso, Controladores independientes de conformidad con el artículo 4(7) del RGPD en cuanto al Tratamiento de Información personal en Datos de herramientas para empresas en virtud del RGPD que no esté sujeta a las secciones 5.a.i y 5.a.ii.
La sección 5.a.i también se aplica si te encuentras en Andorra, Azores, las zonas de soberanía del Reino Unido en Chipre (Acrotiri y Dhekelia), Ciudad del Vaticano, Guadalupe, Guayana Francesa, Isla de Man, Islas Canarias, Islas del Canal, Madeira, Martinica, Mayotte, Mónaco, Isla de Reunión, San Bartolomé, San Marino, San Martín y Suiza.
En la medida en que los Datos de herramientas para empresas contengan Información personal que trates y que no esté sujeta al RGPD, y que no estés en ninguno de los territorios enumerados en la sección 5.b, reconoces y aceptas ser el Controlador en lo referente al Tratamiento de dicha Información personal con el fin de proporcionar los servicios de coincidencias, medición y análisis descritos anteriormente en las secciones 2.a.i y 2.a.ii (por ejemplo, para ofrecer Análisis e Informes de campaña), y que solicitas a Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Estados Unidos, el Tratamiento de dicha Información personal con ese fin y en tu nombre como Procesador de conformidad con las presentes Condiciones de las herramientas para empresas y las Condiciones del tratamiento de datos de Facebook. Las Condiciones del tratamiento de datos se incorporan de forma expresa aquí y mediante esta referencia a las presentes Condiciones de las herramientas para empresas, y se aplican además de las presentes Condiciones de las herramientas para empresas.
Los términos “Información personal”, “Controlador”, “Procesador” y “Tratamiento” se emplean en esta sección con los significados establecidos en las Condiciones del tratamiento de datos. Las referencias al RGPD y a sus disposiciones que figuran en esta sección 5 incluyen el RGPD tal y como se modifique e incorpore a la legislación del Reino Unido después de que deje de aplicarse el reglamento original en dicho país.
Nota:
Hemos actualizado las Condiciones del seguimiento de conversiones, las audiencias personalizadas a partir de tu sitio web y las audiencias personalizadas de tu aplicación para móviles. En el marco de las actualizaciones realizadas, estas condiciones pasarán a recibir el nombre de Condiciones de las herramientas para empresas de Facebook. En lo que respecta a las Condiciones de las herramientas para empresas de Facebook, se entenderá que las menciones a las “Herramientas de Facebook” en condiciones o acuerdos existentes ahora harán referencia a las Herramientas para empresas de Facebook.
Hemos actualizado las Condiciones de las conversiones fuera de internet. Entre las modificaciones efectuadas, hemos cambiado su nombre por “Condiciones de las herramientas para empresas de Facebook”. A efectos de las Condiciones de las herramientas para empresas de Facebook, deberán interpretarse de forma distinta las siguientes referencias incluidas en condiciones o acuerdos existentes: (i) “Datos de ventas” ahora se referirá a Datos de herramientas para empresas; (ii) “Información de usuario” ahora deberá interpretarse como Información de contacto; (iii) “Datos de transacciones de ventas” ahora hará referencia a Datos de eventos; (iv) “Datos coincidentes” ahora aludirá a Datos de eventos que se hayan combinado con Identificadores de usuarios coincidentes; (v) “Datos no coincidentes” ahora designará Datos de eventos que no se hayan combinado con Identificadores de usuarios coincidentes; (vi) “Informes” ahora equivaldrá a Informes de campaña; y (vii) “Conversiones fuera de internet” ahora hará alusión a nuestra función de Conversiones fuera de internet.